Організація учнівського самоврядування

/Files/images/foto/119.png

Організовує роботу учнівського самоврядування, координує співпрацю різних категорій активу і рад, надає методичну допомогу школярам педагог-організатор, який працює у тісному контакті з адміністрацією школи, педагогічним колективом, класними керівниками, з керівниками шкільних гуртків та гуртків позашкільних установ.

Найвищий орган самоврядування - УЧКОМ. До його складу входять учні 5-11 класів. Керує його діяльністю - голова учкому і 1 заступник. Комітет об'єднує у собі 5 комісій, які очолюють різні ділянки роботи. Це – навчальна комісія, дисципліни і порядку, культмасова , інформаційно-краєзнавча та милосердя. Девіз роботи комісій учнівського самоврядування: «Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!» Напрямками діяльності учкому є розвиток учнівського самоврядування, навчальна робота, виховна робота, інформаційно-методична робота.

Робота самоврядування налагоджена таким чином, що кожен учень має доручення (постійні, тимчасові), протягом свого навчання проходить школу учнівського самоврядування..

ПОЛОЖЕННЯ про учнівське самоврядування школи (учком)

/Files/images/foto_2/120.png

І. Загальні положення

1.Учнівський комітет є виконавчим органом учнівського самоврядуванняу школі, покликаним формувати у всіх учнів свідоме і відповідальнеставлення до своїх справ і обов'язків, визначених законом України «Проосвіту», Статутом школи, Правилами учня в школі.

2.Учнівський комітет складається із комісій:

-Навчальної

-Дисципліни і порядку

-Культмасової

-Інформаційно-краєзнавча

-Милосердя

3.Загальні збори школи можуть змінити якісний та кількісний склад
учнівського комітету.

II.Вибори учкому

1. Голова і члени комісій обираються на початку навчального рокутерміном на один рік прямим, таємним або відкритим голосуванням назагальних зборах школи.

2.Виборча компанія починається за тиждень до виборів учкому. Керуєходом виборчої кампанії виборча комісія, що складається зпредставників (по 1) від кожного класу. Виборча комісія з числа своїхчленів обирає голову.

3.Клас, група учнів, окремі учні мають право висунути кандидатури напосади голови та його заступника. Виборча комісія реєструє кандидатури, їхдовірених осіб і доводить до відома учнів. Реєстрація кандидатурприпиняється за день до виборів.

4.Виборча комісія готує бюлетені для таємного голосування.

5.Виборча комісія оголошує дату і місце проведення загальних зборівучнів. Збори правомочні обирати учком, якщо присутні більш якполовина учнів, які навчаються у школі. Веде збори голова виборчої комісії.

6.Відкритим голосуванням визначається вид голосування на виборахучкому. Відкрите чи таємне.

7.Збори заслуховують виступи довірених осіб, в яких характеризуютьсяморальні і ділові якості кандидатів, а також програми діяльностікожного кандидата.

8.Збори обирають лічильну комісію, яка на своєму засіданні розподіляє обов'язки між членами (голова, секретар, члени), оформляє бюлетені(при таємному голосуванні) і роздає їх. Після голосування комісіяпідбиває підсумки виборів і доводить їх до відома зборів.

9.Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувала найбільшакількість учнів.

10.Збори за відсутності зауважень до роботи лічильної комісії затверджують обидва протоколи її засідань.

III.Завдання учкому

/Files/images/foto_2/20.png

Завдання учкому-сприяти керівництву школи, педагогічному колективу у забезпеченні:

>Глибокого засвоєння учнем основ наук

>Зростання національної самосвідомостіі духовного розвиткуучнів, їх готовності до захисту України

>Допрофесійної підготовки

>Організаціїсамообслуговування,створеннянормальнихпобутових умов

>Виконання Правил учня школи

IV.Організація роботи учкому

Голова учкому контролює успішність, відповідає за проведеннязагальношкільних лінійок, подає пропозиції дирекції школи щодопроведення вечорів відпочинку, допомагає контролювати успішність.

Голова учкому організовує роботу учкому.

Засідання учкому проводиться не рідше одного разу на тиждень. Його постанови доводяться до відома всіх учнів. На засідання учкому можутьбути запрошені члени всіх комісій.

На основі вибраних у класі членів в учком, формуються комісії.

Використовуються різноманітні форми і методи: засідання, зустрічі „закруглим столом", рейди-перевірки по класах, випуск газет інформаційнихвісників,організаціятапроведеннянаповномусамоврядуванні усіх загальношкільних лінійок, різних свят, конкурсів,змагань.

Активізації органів самоврядування класів сприяє постійна робота комісій,яку очолюють лідери - активи класів. Засідання учкому відбувається 1-2раз на місяць.

В результаті тісної співпраці органів учнівського самоврядування зпедколективом у школярів формується громадянська зрілість, активність,морально-етичні цінності, виховується почуття товариськості,взаємодопомоги, відповідальності за навчання та доручені справи.

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Учнівське самоврядування здійснює свою діяльність відповідно до статуту школи. Головною метою учнівського самоврядування є спільна колективна творча справа, яка має об'єднати навколо себе максимальну кількість учнів, дати можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності і можливості. Діяльність учнівського самоврядування побудована на принципах доступності, гуманізму,незалежності, взаємозв'язку розумового, морального,фізичного й естетичного виховання, рівності усіх учнів для повної реалізації здібностей, таланту. Учнівське самоврядування організовує зв'язок з національною історією, культурою, традиціями українського народу.

ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Любити свою Батьківщину, державу - Україну.

2. Виконувати Закон України «Про мови».

3. Берегти народну спадщину, дотримуватися сімейних та шкільних традицій.

4. Вчитися успішно, працювати творчо.

5. Вміти самостійно приймати відповідальні рішення.

6. Діяти у правовому полі.

7. Брати участь у соціальних, культурних, природо­захисних акціях.

8. Поважати представників інших культур та релігій.

9. Набувати досвіду демократичної поведінки.

10. Утверджувати принципи загальнолюдської мо­ралі.

11..Берегти своє здоров'я. Пропагувати здоровий спосіб життя.

12. Бути прикладом для молодших школярів.

ПРАВА ЧЛЕНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Вдосконалювати себе як особистість. Самореалізуватися.

2. Вчитися. Досягати успіхів у навчанні, реалізовува­ти творчі здібності.

3. Обирати і бути обраним в органи шкільного само­врядування.

4. Проявляти активність і самостійність в організації життя шкільного учнівського самоврядування.

5. На медичну допомогу, харчування, відпочинок, фізичний розвиток, психологічну підтримку.

6. Брати участь у роботі трудових об'єднань, спорт-секцій, гуртків за інтересами.

7. Створювати об'єднання, асоціації, гуртки за інте­ресами.

8. На свободу думки.

9. Володіти своїм майном.

10.На недоторканість, захист від втручання в особис­те життя, нападів на честь.

11. Захищати свою честь та гідність у керівних орга­нах шкільного учнівського самоврядування.

12. Послідовно обстоювати свої права.

Кiлькiсть переглядiв: 564

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.